Program edukacyjny

Przedszkole realizuje własny program edukacyjny „Nasze dzieci są radosne”. Genezą programu jest założenie, że wszystkie dzieci w naturalny sposób są radosne, zaś przedszkole ma tę naturalność wzmacniać i wspomagać dając dzieciom radość podczas osiągania kolejnych etapów umiejętności, wiedzy i sprawności. Pedagogika przyjęta w programie łączą dorobek Marii Montessori i wielu autorytetów pedagogiki i psychologii małego dziecka. Celem pracy pedagogicznej jest zapewnienie naturalnego rozwoju dziecka poprzez dostosowanie zadań do poziomu jego rozwoju, a nie wieku. Podstawową formą tego programu jest zabawa i indywidualne zdobywanie doświadczeń przez dziecko. W zadaniach zawarte są: rozwój osobowości i jej integralność oraz autonomia i szacunek dla dziecka.
Program „Nasze dzieci są radosne” opiera się na fundamentalnej prawdzie, że etap edukacyjny dzieci w wieku 3 do 6 lat charakteryzuje się indywidualnym, a więc nierównym rytmem rozwojowym. Bywają bowiem w okresie przedszkolnym dziecka okresy dużych zmian i takie w których następują one bardzo wolno. Zatem przykładanie wzorca i egzekwowanie jednolitych standardów jest nieuzasadnione, gdyż postępy dziecka należy widzieć w aktualnych jego możliwościach. Jesteśmy bowiem przekonani, że małe dziecko przedszkolne nie jest i nie może być traktowane jak uczeń.

Celem naszym jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, przygotowując go do przyszłej nauki w szkole. Cel ten realizowany jest poprzez zadania programowe i działania pedagogiczne w których dziecko rozwija się indywidualnie według własnego rytmu rozwojowego, w miłej atmosferze przedszkola i w przyjacielskim stosunku z nauczycielem.

Obszary edukacyjne w telegraficznym skrócie przedstawiają się to następująco:

  • I obszar to - Poznawanie i rozumienie siebie i świata – obejmujący poznawanie otoczenia, rozwijanie odczuć zmysłowych, kształtowanie systemu wartości.
  • II obszar to - Nabywanie umiejętności przez działanie obejmujący: samodzielność, sprawność, umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, współpracę w grupie.
  • III obszar to - Rozwijanie inteligencji emocjonalnej w którym zawarte są zadania z zakresu zachowań etycznych, rozwoju myślenia i rozwiązywania problemów oraz umiejętności społecznych.

Zasady pedagogiki

W przedszkolu stosowane jest nauczanie w zabawie, ponieważ zabawa w odróżnieniu od nauki jest aktywnością szerszą, uniwersalną i naturalną pozwala na zorganizowanie przejścia od zabaw dziecięcych do elementów pracy. W pracy z dziećmi program zakłada stosowanie pedagogiki opartej na tym, co interesuje dziecko, pobudza jego ciekawość, sprzyja jego uniesieniom i sprawia mu satysfakcję. Niecelowe jest bowiem przymuszanie do nauki lub oczekiwanie wysiłku małego dziecka bez jego zainteresowania, ponieważ tylko przyjemność i ciekawość wywiera i ma na nie wpływ. Parafrazując możemy powiedzieć: Dziecko nie musi robić co chce, ale musi chcieć tego co robi. Znalezienie tej delikatnej linii oddzielającej prawo do dokonywania wyborów, a koniecznym podporządkowaniem należy do najtrudniejszych zadań nauczycielki. W założeniach programu jest preferowanie stosowania w maksymalnym stopniu dobrowolnego wyboru aktywności przez dzieci i rezygnacja z przymusu. Należy jednak zaznaczyć, że program zakłada zdrowo rozumiany kompromis pomiędzy stosowanym prawem wyboru przez dziecko, a wolnością bez ograniczeń prowadzącą do samowoli, czy nawet zwykłej niegrzeczności.

Program „Nasze dzieci są radosne” daje przekonanie, potwierdzone praktyką, że nasze dzieci zdobywają zarówno odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności, ale także rozwijają inteligencję emocjonalną, są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie w szkole. Zadowolenie i podziękowania rodziców dzieci które ukończyły przedszkole są dla nas największą nagrodą i zachętą do kontynuacji.